Oproepingsbrief – BAV 2024

RES

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

3000 Leuven, Mechelsestraat 57

Ondernemingsnummer 0456.589.985

RPR Leuven

———————————————————-

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

AANPASSING VAN STATUTEN OM DEZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

———————————————————-

Vrijdag 28 juni 2024 om 9.30 h

Ten kantore, 3000 Leuven, Blijde-Inkomststraat 24.

Voor mij, meester Isabelle MOSTAERT, geassocieerd notaris met standplaats te Leuven (tweede kanton), die haar ambt uitoefent in de BV “Mostaert, Maere & Van Elslande”, met zetel te 3000 Leuven, Blijde-Inkomststraat 24,

AGENDA

A. Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap.

2. Beslissing inzake de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

3. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.

4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de hoger genoemde agendapunten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5. Adres van de zetel.

6. Volmacht tot coördinatie statuten.

7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

8. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

B. Gewone algemene vergadering van aandeelhouders:

9. Lezing en goedkeuring van het jaarverslag.

10. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.

11. Besluit betreffende het resultaat van het boekjaar.

12. Kwijting aan de bestuurders voor alle handelingen door hen persoonlijk gepleegd in de uitoefening van hun mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

13. Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement

14. Aanwending van het garantiefonds

De vennoten die aan de Algemene Vergadering wensen deel te nemen, worden verzocht dit schriftelijk ter kennis te brengen aan de raad van bestuur uiterlijk 8 dagen voor de algemene vergadering.

De vennoten kunnen kennis nemen van de jaarrekening en de hierboven vermelde verslagen op de zetel van de vennootschap.

Aan de vennoten die erom verzoeken wordt eveneens een afschrift van de jaarrekening en van de hierboven vermelde verslagen toegezonden.

De raad van bestuur

Deel de post:

Gerelateerd nieuws