OPROEPINGSBRIEF VOOR DE ALGEMENE VERGADERING OP 30 JUNI 2023

5.06.2023 – Bericht aan alle vennoten van de CVBA RES

OPROEPINGSBRIEF VOOR DE ALGEMENE VERGADERING OP 30 JUNI 2023

De vennoten die houders zijn van aandelen A, aandelen B en aandelen C van de CVBA RES, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Mechelsestraat 57, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarvergadering die zal doorgaan op vrijdag 30 juni 2023 om 16 uur op de zetel van de vennootschap.

De hiernavolgende punten staan op de agenda van de Algemene Vergadering :

1. Bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2022

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2022

3. Bestemming van het resultaat

4. Ontslag en kwijting bestuurder Walther Junior Smets

5. Kwijting aan de bestuurders

6. Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement

7. Aanwending van het garantiefonds

De vennoten die aan de Algemene Vergadering wensen deel te nemen, worden verzocht dit schriftelijk ter kennis te brengen aan de raad van bestuur uiterlijk 8 dagen voor de algemene vergadering.

De vennoten kunnen kennis nemen van de jaarrekening en de hierboven vermelde verslagen op de zetel van de vennootschap.

Aan de vennoten die erom verzoeken wordt eveneens een afschrift van de jaarrekening en van de hierboven vermelde verslagen toegezonden.

De raad van bestuur

Deel de post:

Gerelateerd nieuws