Privacyverklaring

 • De onderhavige Privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de websites res.be, www.resmarket.be en alle verwante toepassingen ongeacht de toegangsmethode, inclusief toegang per mobiele apparaat.

 

 • De CV RES, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Mercatorpad 9, KBO 0899.337.082, verzamelt en verwerkt als Dienstverlener algemene informatie van de Gebruiker in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) nr. 2016/279 van 27 april 2016 (‘GDPR’) en in verband met de werking van RES, de websites RES en RESMARKET. De Dienstverlener werkt hierbij samen met gelieerde vennootschappen ADMIN LEUVEN BV en RES SYSTEMS BV, met dezelfde maatschappelijke zetel. Het betreft identificatiegegevens in ruime zin bij het aanmaken van een account, zoals naam, voornamen, adres, geboortedatum, telefoonnummers, E-mailadres, enz., maar ook cookies e.d. In beginsel worden geen gevoelige gegevens verwerkt, tenzij uitdrukkelijk aan de Gebruiker gevraagd naar aanleiding van de vervulling van een wettelijke verplichting door De Dienstverlener.

 

 • De Dienstverlener verbindt zich ten aanzien van de gebruiker om volgende principes aan te houden:
 • De gegevens die worden verzameld, worden beveiligd bewaard via firewalls en fysieke toegangsbeperkingen van de datacenters en toegangscontrole. Zij worden exclusief gebruikt voor administratieve doeleinden voor het beheer, voor de werking en de promotie van RES MARKET en bijhorende websites.
 • De verzamelde persoonsgegevens laten de CV RES, de bvba ADMIN LEUVEN, de bvba RES SYSTEMS en in specifieke gevallen derde ondernemingen en RES-partners, toe om de bezoeker en Gebruiker van www.RES.be en RES MARKET te informeren over activiteiten en interessante aanbiedingen, zodat deze laatsten optimaal gebruik kunnen maken van RES MARKET.
 • De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het nagestreefde doel of indien de bewaring niet meer gerechtvaardigd is (intrekking van de instemming, …). Het is mogelijk dat persoonsgegevens bewaard worden gedurende een beperkte periode na de verwezenlijking van het nagestreefde doeleinde, met name wanneer deze bewaring vereist is krachtens wettelijke verplichtingen of bewijsverplichtingen (verjaringstermijnen, wettelijke verplichtingen inzake fiscale, sociale of commerciële aangelegenheden)

 

 • De bezoekers en Gebruikers van RES MARKET hebben de volgende rechten:
 • Recht van toegang: de Gebruiker/bezoeker heeft op elk ogenblik recht van toegang tot de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben;
 • Recht van verbetering: de Gebruiker/bezoeker kan op elk ogenblik de door De Dienstverlener verzamelde persoonsgegevens laten verbeteren;
 • Recht van gegevenswissing: de Gebruiker/bezoeker kan op elk ogenblik vragen om de persoonsgegevens die voor de hogervermelde doelstellingen werden verzameld te wissen aan de in artikel 17 van de GDPR gestelde eisen;
 • Recht van beperking van de verwerking: de Gebruiker/bezoeker heeft het recht om de verwerking van de verzamelde gegevens te beperken aan de in artikel 18 van de GDPR gestelde eisen;
 • Recht van overdraagbaarheid : de Gebruiker/bezoeker heeft het recht om te vragen dat de verzamelde persoonsgegevens, in een gestructureerd en gangbaar formaat, aan hem of rechtstreeks aan een andere entiteit zouden worden overgedragen, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is ;
 • Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering;
 • Recht van verzet : de Gebruiker/bezoeker kan zich verzetten tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden, inclusief profilering. De betrokken persoon of zijn vertegenwoordiger kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van de persoonsgegevens behalve indien deze verwerking noodzakelijk is om gerechtvaardigde en dwingende redenen;
 • Recht van intrekking van zijn instemming: wanneer een specifieke toestemming vereist is, heeft de Gebruiker/bezoeker het recht zijn toestemming op elk ogenblik in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die verricht werd op basis van de instemming die vóór de intrekking ervan gegeven werd.

 

De Gebruiker/bezoeker heeft het recht klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacycommission.be)

 

 • Om van zijn rechten gebruik te kunnen maken of hem op de hoogte te stellen, staat het de Gebruiker/bezoeker vrij een uitdrukkelijk schriftelijk verzoek te richten om een bepaald recht uit te oefenen, vergezeld van een recto verso kopie van zijn identiteitskaart, via het e-mailadres resmarket@res.be of per post naar CV RES – te 3000 Leuven, Mercatorpad 9, aangevuld met de vermelding « Afgevaardigde voor gegevensbescherming».

es

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van RES of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ”“services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

RES

Mercatorpad 9

3000 Leuven

016 31 45 45

info@res.be

RES gebruikt cookies om u online de beste ervaring aan te bieden. Door onze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Als u meer wilt weten over cookies en hoe ze te beheren kijk dan op onze privacy- en Cookiebeleid of sluit en accepteer